Designer: Joomla 3.2 Templates Free

ความเป็นมา
พิพิธภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ในหลากหลายศาสตร์ด้วยกัน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี รวมถึงด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการจัดทำพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์มาใช้เพื่ออนุรักษ์ข้อมูล(Digital Preservation) องค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

 

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกไทยในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ (Digital Preservation)

- เพื่อให้ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เข้าใจขั้นตอนและการจัดเก็บข้อมูล และการสร้างพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยง่าย
- เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

กลุ่มเป้าหมาย
- พิพิธภัณฑ์
- วัดและชุมชน
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา
- ผู้สนใจงานด้านพิพิธภัณฑ์


ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
- ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกของชาติ ก่อให้เกิดความความตะหนักในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาติ
- ส่งเสริมการศึกษา ก่อให้เกิดสะสม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการเข้าถึงได้โดยง่าย
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยใช้เรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีเป็นแรงผลักดัน

 

 

hostgator coupon code 30 off