Designer: Joomla 3.2 Templates Free

งานประชุมประจำปี 2557 สวทช.ภาคเหนือ

ช่วยกันคิด ร่วมกันทำ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

ห้องประชุม 4  : การบรรยายและการเสวนา เรื่อง “พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์(e-museum) ง่ายกว่าที่คิด”

13.30-16.00 น.

การบรรยาย “ระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-museum)”

โดย  คุณวัชชิรา บูรณสิงห์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

การเสวนา เรื่อง “พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์(e-museum) ง่ายกว่าที่คิด”

กรณีศึกษา: พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์วัดทรายมูลเมือง อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 

ร่วมเสวนาโดย

รองศาสตราจารย์ประทีป จันทร์คง ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ

ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช กรรมการด้านการวางแผนและองค์การสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

รองศาสตราจารย์.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณอันเยลา ศรีสมวงศ์วัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

คุณอาณัฐพล ชัยศรี นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินการเสวนาโดย คุณพัทธนันท์ เนาว์ในสิน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ดำเนินรายการโดย ดร. ทัศนีย์ เจริญพร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

hostgator coupon code 30 off