Designer: Joomla 3.2 Templates Free

 

ศิลปวัฒนธรรม ถือได้ว่าเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน และได้ถูกถ่ายทอดออกในรูปแบบและสื่อที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ เอกสาร ตำรา ศิลาจารึก ใบลาน รวมถึงจิตรกรรมในแขนงต่างๆ โดยเป็นการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาติ แต่ด้วยปัจจัยหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นกาลเวลา สภาพแวดล้อม วิธีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดการสูญสลายของมรดกไทยการอนุรักษ์ข้อมูลทางวัฒนธรรมโดยเทคโนโลยีเชิงอนุรักษ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดำรงให้วัฒนธรรมยังคงสามารถดำเนินอยู่ได้


พิพิธภัณฑสถานมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2542 สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่หมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ

 
การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล หรืออิเล็กทรอนิกส์ พิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่รู้จักในชื่ออื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum), พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Museum), พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ (Online Museum)

hostgator coupon code 30 off